Garantii de buna conduita

inapoi

In data de 30.07.2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica sau a contractelor de concesiune de lucrari publice si de servicii.

Contestatorii trebuie sa constituie o garantie de buna conduita. Ordonanta de urgenta a intrat in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial, respectiv la data de 30 iunie 2014.

Prin Ordonanta de urgenta se introduce o sanctiune mai aspra operatorilor economici care formuleaza contestatii, este menita sa acopere toate etapele procedurii de atribuire, inclusiv cea anterioara constituirii garantiei de participare. Contestatorii au obligatia sa depuna o noua garantie, denumita garantia de buna conduita, care se va constitui pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei si data deciziei definitive a Consiliului de solutionare a contestatiilor, „in scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator”.

Contestatia este direct respinsa in cazul in care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna conduita. Aceasta garantie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliul de solutionare a contestatiilor, odata cu depunerea contestatiei.

Valoarea garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:

  • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006;
  • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
  • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
  • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.

Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila. In cazul in care, in ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotararea instantei de judecata nu este definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita in aceleasi conditii, autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita. De asemenea, se precizeaza ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si in situatia in care plangerea impotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decat autoritatea contractanta sau contestator.

Atat in cazul in care contestatia este respinsa de catre Consiliu sau de catre Instantele de judecata, cat si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie/cerere/plangere, autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de buna conduita de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata. Retinerea se aplica pentru loturile la care contestatia a fost respinsa. Aceasta masura nu va fi aplicata in cazul in care Consiliul/Instanta de judecata respinge contestatia ca ramasa fara obiect sau in cazul in care s-a renuntat la contestatie/cerere/plangere, ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare. Atat in situatia in care Consiliul admite contestatia, respectiv instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, cat si in situatia in care contestatorul se adreseaza direct instantei de judecata si aceasta admite cererea introdusa, autoritatea contractanta are obligatia de a restitui contestatorului garantia de buna conduita, in cel mult 5 zile de la momentul ramanerii definitive a deciziei/hotararii.

Nu in ultimul rand, se precizeaza ca sumele incasate de autoritatea contractanta din executarea garantiei de buna conduita reprezinta venituri ale autoritatii contractante.

Ordonanta de urgenta a abrogat exceptia referitoare la achizitiile derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, in ceea ce priveste sanctionarea contraventiilor in cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora. Astfel, si in cazul achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prevederile referitoare la sanctionarea contraventiilor se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Ordonantei de urgenta, Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a acestei garantii, continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost depuse.

inapoi